تعمیرات


این شرکت در بخش تعمیرات با توان مهندسین مجربی که در اختیار دارد کلیه تجهیزات و سیستم هیدرولیکی و پنوماتیکی دکل حفاری را به صورت تعمیرات سطحی و تعمیرات اساسی مورد پوشش قرار میدهند. این شرکت نیز تجهیزات مورد تعمیر را نیز گارانتی می نماید

این تجهیزات شامل :

Draw works - mud pump – skid logging unit – engine (cat-Detroit-gm) – Kelly spinner – rotary table – cement unit