ساخت


واحد تولید شرکت فالیز پژوهش پارس ، با در اختیار داشتن حدوداً 80 نفر پرسنل متخصص و با تجربه در دو بخش ساخت و مونتاژ و تعمیرات مشغول بکار می باشد که پس از بررسی نقشه ها و پروسیجر ساخت بر اساس استاندارد و درخواست مشتری اقدام به ساخت محصول می نماید پس از مونتاژ قطعات و طی نمودن مراحل بازرسی اقدام به تست اولیه می نماید و پس از تاییدیه گرفتن توسط دستگاه نظارت داخلی و شخص ثالث اقدام به رنگ آمیزی اولیه می گردد ، محصول کنترل و سپس مونتاژ نهایی قطعات و تست نهایی صورت می پذیرد در این هنگام مجدداً کلیه مراحل ساخت ، مونتاژ و رنگ آمیزی مورد تست نهایی قرار می گیرد و تایید بازرسین داخلی شرکت و دستگاه نظارت کارفرما لحاظ گردیده سپس اقدام به بسته بندی و تحویل به مشتری صورت می گیرد