ضربه زن مکانیکی


https://us.yahoo.com/

در عملیات چاه پیمایی بمنظور اعمال ضربه جهت نصب یا بیرون آوردن ابزارهای کنترل و یا قطع کننده جریان نظیر شیر ایمنی درون چاه و یا مجرابند استفاده می گردد.ضربه زن مکانیکی

نوع: رزوه ای

قطر: 1.875 اینچ

رزوه اتصال : 1-1/16 -10 UN اینچ

نوع اتصال: نری و مادگی

طول ضربه زن در حالت بسته: 6 فوت

قطر بازیافت کننده: 1.750 اینچ

اطلاعات کلی