بازدید دکتر شریعتی استاندار خوزستان از شرکت فالیز پژوهش پارس


بازدید دکتر شریعتی استاندار خوزستان از شرکت فالیز پژوهش پارس

دکتر شریعتی استاندار خوزستان در بازدیدی سرزده از شرکت فالیز پژوهش پارس بازدید کرده اند.

ایشان در این بازدید از محصولات و احد های فنی مهندسی و اجرایی شرکت دیدن کرده اند.

https://us.yahoo.com/