بازدید دکتر شریعتی استاندار خوزستان از شرکت فالیز پژوهش پارس 1395/7/10